سیستم کنفرانس،میکروفن کنفرانس،میکروفنهای کنفرانس،سیستمهای کنفرانس،سیستم های کنفرانس،میکروفن های کنفرانس،میکروفن،سیستم کنفرانس،سیستم صوتی کنفرانس،سیستم کنفرانس،میکروفن کنفرانس
Realtronix DSE-2015
سیستم کنفرانس سیستمهای کنفرانس
 • سیستم کنفرانس2015

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 128 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 7پین
  • امکان رای گیری :دارای5کلید رای گیری
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان:دارد
  • نیمه دیجیتال
Realtronix DSE-2013
سیستم کنفرانس میکروفنهای کنفرانس
 • سیستم صوتی کنفرانس2013

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 128 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 7پین
  • امکان رای گیری :دارای3کلید رای گیری
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان:دارد
  • نیمه دیجیتال
Realtronix DSE-2010
میکروفن کنفرانس میکروفن کنفرانس
 • سیستم کنفرانس 2010

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 128 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 7پین
  • امکان رای گیری : ندارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان: ندارد
  • نیمه دیجیتال
Realtronix CN-T3010
سیستمهای کنفرانس سیستم های کنفرانس
 • میکروفن کنفرانس3010

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 128 میکروفن
  • بستر ارتباطی: شبکه Network
  • امکان رای گیری : ندارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان:دارد
  • کاملا" دیجیتال
Realtronix CN-T3015
میکروفنهای کنفرانس
 • سیستم کنفرانس3015

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 128 میکروفن
  • بستر ارتباطی: شبکه Network
  • امکان رای گیری : دارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان:دارد
  • کاملا" دیجیتال
HiMax DM-200CAM
سیستم کنفرانس
 • سیستم کنفرانس200CAM

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 96 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 8پین
  • امکان رای گیری : ندارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان: ندارد
  • نیمه دیجیتال
HiMax DM-100
سیستم صوتی کنفرانس،میکروفن کنفرانس
 • میکروفن های کنفرانس100

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 40 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 8پین
  • امکان رای گیری : ندارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: ندارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان: ندارد
  • نیمه دیجیتال
HiMax DM-200
سیستم کنفرانس سیستم کنقرانس
 • سیستم های کنفرانس200

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 60 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 8پین
  • امکان رای گیری : ندارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: ندارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان: ندارد
  • نیمه دیجیتال
HiMax DM-100CAM
تجهیزات سالن کنفرانس میکروفن کنقرانس
 • میکروفن کنفرانس100CAM

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 96 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 8پین
  • امکان رای گیری : ندارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان: ندارد
  • نیمه دیجیتال
HiMax DM-300CAM
سیستم کنفرانس،سیستم های کنفرانس
 • سیستم  کنفرانس300CAM

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 96 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 13پین
  • امکان رای گیری : ندارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان: دارد
  • نیمه دیجیتال
HiMax DM-400CAM
سیستم کنفرانس،میکروفن های کنفرانس
 • میکروفن کنفرانس400CAM

  • ظرفیت اتصال میکروفن : 120 میکروفن
  • بستر ارتباطی: سوکت 13پین
  • امکان رای گیری : دارد
  • پشتیبانی از دوربین کنفرانسی: دارد
  • پشتیبانی از مترجم همزمان: دارد
  • نیمه دیجیتال
محتوای سومین